Τα Νέα μας

23-10-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Το ΙΚΤΕΟ «ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΕ» θεωρεί ως πρωταρχικό παράγοντα τη συνεπή και αδιάλειπτη ικανοποίηση των απαιτήσεων του κοινού, την καλύτερη εξυπηρέτησή του, την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης με αυτό καθώς και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διαχείριση του συνόλου των δραστηριοτήτων που συνθέτουν τη λειτουργία του.

 

Για το λόγο αυτό, το ΙΚΤΕΟ «ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΕ» έχει προβεί στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας ως προς το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2015, το οποίο και δεσμεύεται να εφαρμόζει με συνέπεια και με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων με ακεραιότητα, αμεροληψία και αξιοπιστία.

 

Το ΙΚΤΕΟ «ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΕ» ενημερώνεται διαρκώς σχετικά με τις επίκαιρες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το αντικείμενο δραστηριότητάς του ενσωματώνει τις απαιτήσεις τους, στο Σύστημα Ποιότητας που έχει αναπτύξει, μαζί με τις όποιες τεχνικές μεθοδολογίες και εξελίξεις. Οι ποιοτικές προδιαγραφές λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ «ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΕ» συνοψίζονται σε γενικές γραμμές, στα εξής:

 • Εφαρμογή τεκμηριωμένου Συστήματος Ποιότητας, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2015, και ανασκοπείται τακτικά ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχιζόμενη καταλληλότητα και επάρκεια του.
 • Χρήση έγκυρων, βάσει της τεχνολογικών εξελίξεων και των επιταγών της εθνικής νομοθεσίας, μεθόδων, για τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων ελέγχων.
 • Διαχείριση του εξοπλισμού ελέγχων (επιλογή, συντήρηση, ρύθμιση, διακρίβωση κ.λ.π.) κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την αξιοπιστία και συνεχή καταλληλότητά του για την προβλεπόμενη χρήση του
 • Εξασφάλιση της απαιτούμενης τεχνικής ικανότητας του προσωπικού που εμπλέκεται στη διεκπεραίωση του τεχνικού ελέγχου οχημάτων, μέσω επικύρωσης και συνεχούς αξιολόγησης αυτής καθώς και παροχής της απαραίτητης εκπαίδευσης.
 • Εξασφάλιση της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και ακεραιότητας του τεχνικού προσωπικού
 • Τήρηση συγκεκριμένων κανόνων σχετικά με την ασφάλεια του προσωπικού.
 • Τήρηση του καθημερινού προγράμματος λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ «ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΕ» όπως αυτό καθορίζεται και γνωστοποιείται.
 • Συνεχής παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.
 • Θέσπιση στόχων οι οποίοι παρακολουθούνται και διατηρούνται ενήµεροι.

 

Το Σύστημα Ποιότητας του ΙΚΤΕΟ «ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΕ» αφορά όλα τα επίπεδα λειτουργίας του και η τήρηση των προβλεπόμενων αποτελεί ευθύνη όλου του στελεχιακού δυναμικού. Η Ανώτατη Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαραίτητων πόρων και μεριμνά μέσω του Υπεύθυνου Ποιότητας ώστε το Σύστημα να είναι επίκαιρο και αποτελεσματικό.

 

Με την αταλάντευτη προσήλωση τόσο της Διοίκησης του ΙΚΤΕΟ «ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΕ» όσο και του συνόλου του προσωπικού της στην τήρηση των αρχών που εκτίθενται στην παρούσα Πολιτική Ποιότητας και, γενικότερα, σε όλη την έκταση του Συστήματος Ποιότητας του ΙΚΤΕΟ «ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΕ», η Ανώτατη Διοίκηση προσβλέπει στη συνεχή και σταθερή παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.

 

Η εταιρική Πολιτική Ποιότητας τεκμηριώνεται, υλοποιείται, διατηρείται, περιοδικά αναθεωρείται, επικοινωνείται σε όλο το προσωπικό και διατίθεται στα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του κοινού.

 

 

Παλαιό Φάληρο, 20 Ιουλίου 2018

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

24-09-2020

 

 

Περιγραφή Θέσης

Η εταιρεία μας, Ι.ΚΤΕΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ, που δραστηριοποιείται στο κλάδο του ιδιωτικού τεχνικού έλεγχου οχημάτων (Ι.ΚΤΕΟ) με έδρα το Παλαιό Φάληρο, επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο για γραμματειακή υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών.

Αναγκαία Προσόντα

 • Απόφοιτος λυκείου, τίτλος πτυχίου ή αντίστοιχης ιδιωτικής σχολής (π.χ. Marketing, Διαφήμιση, Εξυπηρέτηση Πελατών)
 • Προϋπηρεσία σε γραμματειακή θέση επιθυμητή, με έμφαση στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Άριστη γνώση στον χειρισμό Η/Υ, επιθυμητό ECDL.
 • Άριστη διαχείριση του προφορικού και γραπτού λόγου (επιθυμητή η γνώση της αγγλικής).
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες και δυνατότητα διεκπεραίωσης πολλών καθηκόντων ταυτόχρονα.
 • Ευγένεια, υπευθυνότητα, φιλοσοφία παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, πρωτοβουλία, ικανότητα πειθούς, διάθεση για εκπαίδευση και μάθηση, όρεξη για εργασία.
 • Ικανότητα εργασίας ως ανεξάρτητη μονάδα αλλά και ως μέλος μιας επιτυχημένης ομάδας.
 • Σεμινάρια και γνώσεις πάνω σε Marketing και Εξυπηρέτηση Πελατών επιθυμητά

CVs: biografika.amfitheas@gmail.com

 

20-03-2020

ΘΕΜΑ: Νέα Απόφαση εν όψει της επαναλειτουργίας των ΚΤΕΟ (Ημ. Απόφασης: 29/4/20)

 

Αγαπητοί μας φίλοι,

 

Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχουν αποφασιστεί τα κάτωθι:

 

 1. ΑΡΧΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ (Πρώτος έλεγχος οχήματος με την συμπλήρωση της τετραετίας)

 

Παρατείνεται κατά 70 ημερολογιακές ημέρες η ημερομηνία διενέργειας αρχικού τεχνικού ελέγχου όλων των κατηγοριών οχημάτων που ταξινομήθηκαν στη χώρα ως καινούργια, εφόσον αυτή εμπίπτει εντός του χρονικού διαστήματος:

Από 14.3.20 έως 3.5.20

 

Παράδειγμα:Επιβατικό Ι.Χ. που ταξινομήθηκε στην Χώρα μας την 16.3.2016 και η προβλεπόμενη ημερομηνία ελέγχου ήταν η 16.3.20, μπορεί να ελεγχθεί εμπρόθεσμα, χωρίς την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους μέχρι την 25.5.20.

 

       2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ (τακτικός έλεγχος, κάθε 2 χρόνια)

 

Παρατείνεται κατά 70 ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου όλων των κατηγοριών οχημάτων, εφόσον η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους εμπίπτει εντός του χρονικού διαστήματος:

Από 14.3.20 έως 3.5.20

 

Παράδειγμα:Όχημα με ημερομηνία ισχύος επί του ΔΤΕ την Κυριακή 15.3.20 μπορεί να ελεγχθεί εμπρόθεσμα χωρίς την καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους μέχρι τις 25.5.20

 

      3. ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ (έλεγχος που ακολουθείται από τον περιοδικό ή αρχικό έλεγχο σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών ελλείψεων).

 

Παρατείνεται έως τις 29.5.20 η διάρκειά ισχύος των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου με σοβαρές ελλείψεις όλων των κατηγοριών οχημάτων, εφόσον η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός του χρονικού διαστήματος:

Από 17.3.20 έως 21.4.20

 

       4. ΚΑΡΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΚΕΚ)

 

Παρατείνεται κατά 70 ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των ΚΕΚ όλων των κατηγοριών οχημάτων, εφόσον η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους εμπίπτει εντός του χρονικού διαστήματος:

Από 14.3.20 έως 3.5.20

 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία η πληροφορία!

Επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα μας και μέσω των onlineυπηρεσιών μας:

 • Φόρμα Επικοινωνίας
 • Live Chat

 

#stay_strong

Η Ομάδα του Ι.ΚΤΕΟ Αμφιθέας

11-02-2020

Με χαρά ανακοινώνουμε τη συμμετοχή και παρουσίαση των πρακτικών που ακολουθεί η επιχείρηση μας στο "6ο Συνέδριο Καλών Πρακτικών στην Εξυπηρέτηση Πελατών" (05/03/20) υπό την αιγίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (Ε.Ι.Ε.Π.)!
Μείνετε συντονισμένοι για νέα!

05-12-2018
Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών 2018

Για 9η συνεχή χρονιά το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών διοργανώνει τα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών (CS AWARDS) προκειμένου να επιβραβεύσει τις καλύτερες πρακτικές στον τομέα της εξυπηρέτησης. Με χαρά ανακοινώνουμε την πρόκριση της εταιρείας μας στους 3 φιναλιστ για την κατηγορία «Ομάδα της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών (Μικρός Οργανισμός)! Η ανακοίνωση των νικητών και απονομή των βραβείων θα γίνει μέσα από μια φαντασμαγορική τελετή που θα λάβει χώρα στο Μέγαρο Μουσικής την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου στις 20:00 μ.μ. Συντονιστείτε μαζί μας και δείτε σε απευθείας μετάδοση στο Youtube την τελετή απονομής!

Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου με την σχετική ανακοίνωση:

http://customerservice.gr

20-11-2018

Η Ομάδα του Ι.ΚΤΕΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ σας εύχεται Καλές Γιορτές με υγεία!

18-07-2018
kteo amfitheas power bank

Είναι χαρά μας να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας! Υποδεχόμαστε λοιπόν στο χώρο αναμονής μας τα ολοκαίνουργια Powerbanks κατάλληλα για όλους τους τύπους κινητών και tablet, ενώ διαθέτουν και θύρα υποδοχής USB

18-07-2018
kteo amfitheas digital sign

Η διασφάλιση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε και η διατήρηση μιας χρόνιας και επιτυχημένης συνεργασίας είναι για μας το σημαντικότερο πράγμα! Η εταιρεία μας λοιπόν καινοτομεί και εγκαθιστά ψηφιακό σύστημα συλλογής υπογραφών σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τη συλλογή και προστασία των προσωπικών δεδομένων. Περιορίσαμε λοιπόν με τον τρόπο αυτό την λήψη αντίγραφων δικαιολογητικών, ενεργώντας μέσα στα πλαίσια της πολιτικής και της δράσης μας γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης εν γένει. Ταυτόχρονα, περιορίσαμε και την καταχώρηση στοιχείων στο απολύτως αναγκαίο μέτρο, μειώνοντας χρονικά την όλη διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από την πολιτική μας για τη χρήση και συλλογή των προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε μαζί μας.

Μάθε ταΔικαιολογητικά για όλους τους τύπους οχήματος

Πότε πρέπει
να περάσεις ΚΤΕΟ;

Συμπλήρωσε τη φόρμα και μάθε πότε πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ

Συμπλήρωσε τη φόρμα για να κλείσεις ενα ραντεβού για έλεγχο ΚΤΕΟ

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ