Απαιτούμενα δικαιολογητικά για
Ανανέωση διπλώματος οδήγησης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ανανέωσης διπλώματος οδήγησης
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Φωτοαντίγραφο κατεχόμενης άδειας οδήγησης ή την κατεχόμενη άδεια οδήγησης εφόσον έχει λήξει. Αν πρόκειται για άδεια κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν απαιτείται και μετάφρασή της από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο.
    • Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμουεγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει ναέχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρεςαν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατώνΝορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και τηνημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
  • Τέσσερις πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (οι δύο από αυτές προσκομίζονται στους γιατρούς)
  • Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμίατρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση
  • e – παράβολο των 18 ευρώ για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων
  • e – παράβολο των 30 ευρώ για την εκτύπωση
  • e – παράβολο των 50 ευρώ για την ανανέωση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να γίνει στην οικεία περιφέρεια
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου ή σε Κ.Ε.Π. Στην περίπτωση που ο
ενδιαφερόμενος αδυνατεί να καταθέσει αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά τότε θα πρέπει
αυτά να θεωρηθούν σε κάποιο αστυνομικό τμήμα ή σε ΚΕΠ. Επίσης λάβετε υπόψιν ότι θα
χρειαστεί και εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μαζί με
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του
εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Μάθε ταΔικαιολογητικά για όλους τους τύπους οχήματος

Πότε πρέπει
να περάσεις ΚΤΕΟ;

Συμπλήρωσε τη φόρμα και μάθε πότε πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ

Συμπλήρωσε τη φόρμα για να κλείσεις ενα ραντεβού για έλεγχο ΚΤΕΟ

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ